• Please choose number of guests
  • 位成人
  • 孩子

晒日光浴或嬉水期间,给自己开个小差,吃点小吃,或来点提神醒脑的糖果和饮料。

仅对住客开放。

营业时间:早 10 点至晚 6 点

Menus